Zakelijke informatie

Privacyreglement

Op De Kroost wordt gewerkt volgens het privacyreglement. Hierin wordt de bescherming van persoonsgegevens, privacygegevens en de verwerking van persoonsgegevens van ouders en kinderen beschreven.

Toestemmingsformulieren

Bij de plaatsing van een kind tekenen ouders toestemmingsformulieren voor wandelen buiten het terrein van De Kroost, voor het beleid rond slapen zoals dit op De Kroost wordt gehanteerd en voor het maken van foto’s.

Calamiteitenformulier

Bij de plaatsing van een kind vullen ouders een calamiteitenformulier in. Indien ingevulde gegevens mochten veranderen, zijn ouders verplicht dit schriftelijk te melden bij de leidinggevende van De Kroost.

Facturen

Facturen worden rond de 24e van de maand per mail of per post verstuurd. Het maandbedrag voor de opvang zal rond de 26e van de maand worden geïncasseerd. Maandbedragen worden geïncasseerd voorafgaand aan de maand waar de vergoeding voor wordt berekend.

Tarieven

Zoals in de plaatsingsovereenkomst wordt omschreven, zal een tariefsverhoging twee maanden voor de datum van ingang schriftelijk aan de ouders worden gemeld. De kosten voor de opvang bij ons kinderdagverblijf vindt u bij openingstijden en tarieven.

 Registratie gemeente

Kinderdagverblijf De Kroost is een officieel erkend kinderdagverblijf en als zodanig die manier geregistreerd bij het landelijk register kinderopvang. Het LRK nummer van De Kroost is 552538528. Dit nummer heeft u nodig voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst.

Openingstijden

De Kroost is gedurende het hele jaar open van 7.45 tot 18.00 uur. Uitgezonderd hiervan zijn de weekenden, algemene nationale feestdagen zoals in de CAO kinderopvang is vastgelegd en maximaal 5 sluitingsdagen die door De Kroost worden vastgesteld.

Sluitingsdagen

De kroost stelt jaarlijks, in overleg met de oudercommissie, maximaal 5 extra sluitingsdagen van het kinderdagverblijf vast. Deze worden aan het begin van elk kalanderjaar schriftelijk aan de ouders gemeld. In de maandelijkse nieuwsbrief worden deze vermeld.

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar klachten van ouders. In de meeste gevallen kunnen de klachten met en door de direct betrokkenen worden opgelost. Voor situaties waarin dat niet mogelijk blijkt, is er een Klachtenreglement De Kroost (april 2019)

Naast een interne klachtenprocedure is er ook een externe regeling indien de afhandeling van de klachten door De Kroost u niet tevreden stelt. In dat geval  kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waar onze organisatie bij aangesloten is. Daarbij is de procedure als volgt:

  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)
  4. Wanneer de  ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De      ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de  hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Beëindigen van de plaatsingsovereenkomst

Tussentijds beëindigen van de plaatsingsovereenkomst is mogelijk per 1e en 15e van de maand. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een opzegtermijn van 1 maand. Het beëindigen van de plaatsingsovereenkomst moet schriftelijk  of per mail bij de leidinggevende worden ingediend.

brood-maken